Nowy system gospodarki odpadami

 

*********************************************************

2015 rok * 2015 rok * 2015 rok * 2015 rok * 2015 rok * 2015 rok

*********************************************************

UWAGA!!!

Zamieszczamy poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od listopada do grudnia 2015 r..

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA OPOLE LUBELSKIE Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ/ NIEZAMIESZKAŁEJ/ MIESZANEJ W 2015 R.
I HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU WIEJSKIEGO GMINY OPOLE LUBELSKIE Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, NIEZAMIESZKAŁEJ, MIESZANEJ W 2015 R.

*********************************************************

Zamieszczamy poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od września do października 2015 r..

- zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna - teren wiejski i zabudowa jednorodzinna teren miasta

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

                                              Załącznik Nr 1 do deklaracji -

  DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

 

*********************************************************

 

Nowy system gospodarki odpadami - opis


Ulotka informacyjna


Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - instrukcja

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Prezentacja Power Point nt. Nowego Systemu Gospodarki Odpadami


Konsultacje w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru

 

Uchwała Nr XXX/214/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 14 marca 2013 roku
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Załącznik Nr 1 do deklaracji -

         DANE O OSOBACH ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

Załącznik Nr 2 do deklaracji -


Do pierwszej składanej deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbieranie odpadów komunalnych- w przypadku deklaracji przesyłanej elektronicznie ma to być skan dotychczasowej umowy.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE OPOLE LUBELSKIE


W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na odbiór odpadów komunalnych wyłoniona została firma  EKO-KRAS SP. Z O.O. - ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik. W najbliższym czasie do publicznej wiadomości zostanie podany harmonogram odbioru tych odpadów na terenie Gminy Opole Lubelskie.

EKO-KRAS SP z o.o. - tel. 81 825-59-66 

  Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opole Lubelskie zagospodarowane będą przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kraśniku - ZOO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/3, tel: 603.172.750, mail: biuro@zzo-krasnik.com

 

PSZOK

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH został zorganizowany w miejscowości Ożarów II przy składowisku odpadów komunalnych. Czynny w soboty w godz. 7.00 – 15.00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych przyjmowane będą:
- odpady niebezpieczne w tym m im: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, pojemniki po aerozolach, materiały fotograficzne, tusze do drukarek, tonery, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe: meble, drzwi, stolarka okienna, duże AGD-RTV, duże opakowania, gruz budowlany i rozbiórkowy, zużyte opony itp.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI OBOWIĄZUJĄCY OD 1.07.2013 R. NA TERENIE GMINY OPOLE LUBELSKIE

 

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Opole Lubelskie- kliknij aby pobrać lub otworzyć 

 

Poradnik + podział na frakcje - ulotka - kliknij żeby otworzyć lub pobrać 

 

Masz uwagi dotyczące odbioru odpadów - zadzwoń!!!

W celu usprawnienia odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Opole Lubelskie uprzejmie prosimy mieszkańców o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących kwestii związanych z procesem odbioru odpadów przez firmę EKO-KRAS w Kraśniku. Uwagi te posłużą wyeliminowaniu niedociągnięć oraz wpłyną na poprawę jakości świadczonych usług

Urząd Miejski - tel:  81 827-72-26

 


 

2014 rok * 2014 rok * 2014 rok * 2014 rok * 2014 rok * 2014 rok

 


 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący do 1 września 2014 r.

 

UWAGA!!! Zamieszczamy zmieniony  harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014 r. obowiązujący od 1 września.

 

Informujemy, że od dnia 1 września br. zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Opole Lubelskie. W związku z tym, że dodano dodatkowy dzień odbioru, zmianie uległy poszczególne rejony odbioru, i tak:
- dodano czwarty dzień w zabudowie jednorodzinnej w mieście, w którym odebrane zostaną odpady z ulic: Owocowej, Przemysłowej, Zielonej, Kwiatowej, Ks. J. Poniatowskiego, Fabrycznej, Nadstawnej, Wiejskiej i Rybackiej,
- dokonano od nowa podziału rejonów w obszarze wiejskim.
Przy dokonywaniu zmian starano się w możliwie największym stopniu utrzymać dni odbioru z dotychczas obowiązującego harmonogramu. Poniżej zamieszczamy harmonogram z dniami wywozu od dnia 1 września br. Harmonogram ten będzie również dostarczony do każdego gospodarstwa domowego objętego zmianami, przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne, w terminie do końca sierpnia.


 


 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Załącznik Nr 1 do deklaracji -

  DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

 

 
 Informacja
dotycząca obowiązku złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
   Niniejszym przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali posiadanie pojemnika o pojemności 240 l, o obowiązku wynikającym z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), a mianowicie konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstał w związku z Uchwałą Nr XXX/214/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik, na mocy której od dnia 01 stycznia 2014 r. obniżono stawkę opłaty z 37 na 28 złotych. Nowe deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim w terminie do dnia 15 stycznia 2014 roku.

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2014 r. wprowadzono nową objętość pojemnika – pojemnik o pojemności 60 l, który właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych mogą zadeklarować zgodnie z trybem właściwym dla korekty deklaracji, a w przypadku przedsiębiorcy podejmującego działalność zgodnie z trybem właściwym dla pierwszej deklaracji.