Cele projektu

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu Gminy Opole Lubelskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel projektu jest zatem zgodny z celem działania 8.3 PO IG.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:
1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 200 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Opole Lubelskie.
2) Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Obok realizacji celu działania 8.3 PO IG, projekt realizuje również cel szczegółowy (f) PO IG – „wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce”. Osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom domowym.

Grupę docelową projektu stanowią:
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  osoby niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym z terenu Gminy Opole Lubelskie 


  wstecz