Opis projektu


Projekt będzie realizowany od 01.04.2010 do 31.05.2012. W tym czasie zostaną zrealizowane nw. działania:
1.Zarządzanie projektem
a)Przygotowanie dokumentacji i realizacja procedury przetargowej,
b)Ustalenie zasad rekrutacji, powołanie komisji rekrutacyjnych i rekrutacja beneficjentów ostatecznych (dalej: BO),
c)Podpisanie umów z BO,
d)Współpraca z Instytucją Wdrażającą,
e)Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu,
f)Monitoring i ewaluacja projektu: monitoring prawidłowości i terminowości działań przewidzianych w projekcie, kontakty z BO w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonego sprzętu (w tym wizje lokalne).
2.Promocja i informacja – działanie będzie realizowane zgodnie z wymogami UE określonymi w rozporządzeniu KE 1828/2006/WE, w którym beneficjenci zobligowani są do informowania o otrzymanej pomocy. W tym:
a)wykonanie i redagowanie podstrony WWW Wnioskodawcy (dalej: W-cy) poświęconej projektowi,
b)oznaczenie sprzętu powierzonego BO,
c)zaprojektowanie i druk ulotek oraz plakatów promocyjnych,
emisja ogłoszeń w prasie –artykuły prasowe publikowane w mediach lokalnych
0.(Opolanin) oraz regionalnych (Dziennik Wschodni),
e)zakup gadżetów promujących projekt (pamięć USB)
f)udzielanie informacji bezpośrednich przez biuro projektu.
3.Budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej. Działanie to ma na celu stworzenie technicznej możliwości udostępnienia łącza BO (z infrastruktury wybudowanej w projekcie będą korzystać wyłącznie BO). W tym:
a)uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę,
b)budowa masztu pod stację bazową,
c)uruchomienie stacji bazowej
d)uruchomienie stacji nadawczych,
e)wyposażenie serwerowni (centrum zarządzania siecią) w sprzęt umożliwiający zarządzanie i zabezpieczający sieć (m. in. serwery, firewalle, oprogramowanie); informatyczny system zarządzania infrastrukturą sieciową zainstalowany na ww. sprzęcie umożliwi monitorowanie aktywności użytkowników sieci oraz uniemożliwi dostęp do sieci użytkownikom niebędącym BO (poprzez rejestrację urządzeń odbiorczych oraz szyfrowanie hasłem),
f)zakup usługi serwisu infrastruktury sieci bezprzewodowej,
g)zakup zbiorczego łącza internetowego.
4.Instalacja urządzeń dla beneficjentów ostatecznych z uruchomieniem dostępu do Internetu:
a)zakup notebooków z systemem operacyjnym,
b)zakup i instalacja urządzeń odbiorczych WiFi,
c)uruchomienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych (dalej: GD) BO,
d)zakup usługi wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń u BO.
Działania 3 i 4 mają na celu osiągnięcie celu szczegółowego nr 1 projektu.
5.Szkolenia – realizują cel szczegółowy nr 2 projektu:
a)Szkolenia dla BO, nie otrzymujących komputerów, z zakresu obsługi powierzonych urządzeń odbiorczych oraz konfiguracji sieci oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej – po 4 godziny dla 170 GD, łącznie 17 szkoleń (w grupach po 10 GD na szkolenie),
b)Szkolenia przeznaczone dla BO, otrzymujących komputery. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że osoby te posiadają bardzo ograniczone kompetencje w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. 30 godz. szkolenia obejmujące podstawy obsługi komputera, systemu operacyjnego, użytkowania Internetu i poczty elektronicznej zostaną przeprowadzone dla 30 GD, łącznie 3 szkolenia (w grupach po 10 GD na szkolenie) będą realizowane zgodnie z powszechnie uznawaną metodyką ECDL, co dodatkowo może zwiększyć wartość BO na rynku pracy; będą również zawierać w sobie program szkoleń z pkt (a).


wstecz