Ochrona środowiska

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminie


Usuwanie azbestu


                                                          Ogłoszenie
Na podst. art. 11a ust.7, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) w załączeniu przedkłada się projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opole Lubelskie organizacjom społecznym, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy w celu jego zaopiniowania.

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opole Lubelskie - do konsultacji społecznej

 14 lutego br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opole Lubelskie. W ich wyniku nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim od organizacji społecznych propozycje zmiam terści tego dokumentu. W związku z tym projekt ten zostanie przedstawiony do przyjęcia Radzie Miejskiej w Opolu Lubelskim w formie uchwały.