Wydział Spraw Obywatelskich

 


SO_1 (PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT)

pobierz wniosek - wniosek prosimy wydrukować dwustronnie na jednej kartce 

Informacje dotyczące fotografii:
- aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę   w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów

- fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

- fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek

- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)

- w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

- w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami
 


SO_2 (WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH OSOBOWO-ADRESOWYCH, ZNISZCZENIA, UTRATY LUB UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI - PO 10 LATACH)

pobierz wniosek - wniosek prosimy wydrukować dwustronnie na jednej kartce 


SO_3 (WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KRADZIEŻY, ZAGUBIENIU DOWODU OSOBISTEGO)


SO_4 (ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ)

załącznik


SO_5 (ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ)
SO_6 (USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOWI REZERWY, KTÓRY UTRACIŁ DOCHODY Z POWODU ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH)

SO_7 (POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA) 

załącznik


SO_8 (POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA)  

załącznik


SO_9 (UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH)  

załącznik


SO_10 (WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW) 

załącznik


SO_11 (WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW)  

załącznik


SO_12 (WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI)  

załącznik


SO_13 (WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO)  

załącznik


SO_14 (WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO)  

załącznik


SO_15 (WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE)  

załącznik


SO_16 (WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO)  

załącznik


SO_17 (ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY)  

załącznik


SO_18 (ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE)  

załącznik


SO_19 (ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY)  

załącznik


SO_20 (ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY)  

załącznik


SO_21 (ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE)  

załącznik


SO_22 (ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY)

załącznik