Karty usług Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 


GKR_1 (WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE)

załącznik


GKR_2 (WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU)

załącznik


GKR_3 (WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

załącznik


GKR_4 (WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

załącznik


GKR_5 (ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

załącznik 


GKR_6 (WYDANIE ZAŚWIDCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI)

załącznik


GKR_7 (UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH)

załącznik


GKR_8 (DODATEK MIESZKANIOWY)

załącznik


GKR_9 (ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ)

załącznik


GKR_10 (ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI)

załącznik


GKR_11 (ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW)

załącznik


GKR_12 (ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE: OPRÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI)

załącznik


GKR_13 (ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZONCYCH USŁUGI)

załącznik


GKR_14 (PRZEDŁUŻENIE DZIERŻAWY GRUNTU)

załącznik


GKR_15 (SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO) 

załącznik


GKR_16 (NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ)  

załącznik


GKR_17 (WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW)  

załącznik


GKR_18 (REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU)

załącznik

GKR 19 (WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH) 
załącznik


GKR 20 (WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

GKR 21 (DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI)